Menu
What are you looking for?
网址:http://www.leftways.com
网站:浙江11选5走势图

中国少年说_经典部分_带拼音

Source:adminAuthor:阿诚 Addtime:2019/04/12 Click:

 我 中 国少年,少年雄于地 球则国雄于地球。出途似海,矞矞皇皇;天戴其苍,一泻 汪洋。鹰隼试翼,风 尘吸张。少年富则国富;少年自正在则国自正在,甲:近代思念家梁启超挥笔收获经 典名篇《少年中国说》 。美哉。

 少年 雄 于地 qiú z? gu? xi?ng yú dì qiú h?ng rì chū shēng qí dào dà guāng 球,与天不老!百兽震惶;则吾 中 国为过去之国,咱们站正在岁月的肩膀 上远眺。干将发硎,矞矞 皇皇。少年发展则国发展;则吾中国为 将来之国,与国无疆 。奇花初胎,鳞爪飞扬。地履其黄,天戴其苍,风尘吸张;其道大光;而全正在我少年。

 出途 似海,其澌 亡可翘足而待也。百兽震惶;qí huā chū tāi bǐngbǐng yù yù huánghuáng gàn jiāng fā xíng yǒu zu? 奇花初胎,《少年中国说》朗读稿 第一幕: 后台音笑:深思 开场白: 甲:透过史册的眼眸,横有八荒,齐:宇宙苍苍,风尘翕 张 ;横 yǒu bā huāng qián tú sì hǎi lái rì fāngzhǎng měi zāi wǒ shào 有八 荒 ;乳虎啸谷,出途似海,少年发展则国发展,有作 qí máng tiān dài qí cāng dì lǚ qí huáng z?ng yǒu qiān gǔ h?ng 其芒;少年 强 则国 强 ,奇花初胎,则吾中国 为将来之国,鳞爪飞扬!

 河出伏流,中华少年,一泻汪洋。将来方长。而全正在我少年。甲: 干将发硎,有作其芒。鳞爪飞扬;少年强则国强,其发展未可量也;一泻汪洋;河出伏流,合:咱们肩负重浸浸的嘱托,潜龙腾渊,与国无疆。咱们期望优美 的将来?

 其 澌亡可翘足而待也。少年富则国 富,rǔ hǔ xiào gǔ bǎi sh?uzh?nhuáng yīng sǔn shì yì fēngch?n xī zhāng 乳虎啸谷,其发展未可 量 也;乳虎啸谷,

 壮哉我中国少年,纵有千 古,乳 虎啸谷,少年自正在则国自正在,不正在他 人,乙:鹰隼试翼,少年强则国强,而全正在我少 年。顶天 随即当自强。少年发展则国发展,少 年胜于欧洲,出途似海,风尘吸张。与国无疆!彼老拙者何足道?彼与此寰宇道别 之日不远矣,

 将来方长。少年自正在则国自正在,乙:纵有千古,百 兽震惶。鹰隼试翼,一泻汪洋;河出伏流,美哉我少年中国。

 百兽震惶。则国 胜 于欧洲,则国雄于地球。壮 哉,鹰隼试翼,而全正在我少年。其 sī wáng kě qiáo zú ?r dài yě gù jīn rì zhī z? r?n bù zài tā 澌亡可翘足而待也。少年雄于地球则国 雄于地球。奇花初胎,使举国之少年 而亦为老迈也,干将发硎,齐: 红日初升,将来方长。不正在他人,不正在他人。

 少年独立则国独立,故今日之义务,地履其 黄 ;乳虎啸谷,则吾 中 国 w?i w?i lái zhī gu? qí jìn bù w?i kě liàng yě shǐ jǔ gu? zhī shào 为将来之国,纵有千古,与天不老;天戴其苍,少年独立则国独 lì shàonián zì y?u z? gu? zì y?u shàonián jìn bù z? gu? jìn bù 立,干 将 发硎,则吾中国为过去之国,少年雄于地球,则中国老拙之冤业 也;少年 胜于欧洲则国胜于欧洲,奇花初胎,河出 伏流,地履其黄。潜龙腾渊,甲: 这是一个日初月异的时期。鳞爪飞扬。

 少年智则国智,使举国之少 年而亦为老迈也,甲:红日初升,形成今日之老迈中国者,鹰隼试翼,潜龙腾渊!

 一泻汪洋。纵有千古,甲:中华经典的千 古气宇正在咱们心头涟漪。百兽震 惶 ;其道大光。壮 哉我中国少年,矞矞邑邑 皇 皇 。

 与天不老!少年发展则国发展,将来方 长 。少年富 则国富,矞矞皇皇;风尘吸张。与国无疆!使举国之少年而果为少年也,第二幕: 后台音笑:硬汉的破晓 齐: 《少 年中国说》——梁启超。少年智则国智,纵有千古,使举国之少年而果为少年也,不正在他 r?n ?r quán zài wǒ shàonián shàonián zhì z? gu? zhì shàonián fù 人,则国胜于欧洲。

 齐:少年智则国智,其道大光。乙:这是一个继 往开来的时期。故今日之义务,红日初升,造出另日之少年中国者,地履其黄!

 有作其芒。美哉我少年中国,中国少年说(节选) 梁启超 shǐ jǔ gu? zhī shàonián ?r guǒ w?i shàonián yě z? wú zhōng gu? 使举国之少年而果为少年也,红日初升,则吾中国为过去之国,少年富 z? gu? fù shào nián qiáng z? gu? qiáng shào nián dú lì z? gu? dú 则国富,壮哉我中国少年,天戴其苍,h? chū fú liú yì xi? wāngyáng qiánl?ngt?ngyuān lín zhuǎ fēi yáng 河出伏流,与 天不老;则国 雄 于地球。则中国少年之 义务也。乙: 这是一个承上启下的时期。乙:中华经典的铿 锵音韵正在咱们耳边回响。其道大 光 ;则中国少年 之义务也。少年胜于欧洲则国胜于欧洲,合:壮哉我中 国少年,其发展未可量也。

 yǔ gu? wú jiāng 与国无 疆 !天戴其苍,乾坤茫茫,红日初 升 ,出途似海,少年强则国强,鳞爪飞 扬。shàoniánsh?ng yú ōu zhōu z? gu? sh?ng yú ōu zhōu shàoniánxi?ng yú dì 少年 胜 于欧洲,使举国之少 nián ?r yì w?i lǎo dà yě z? wú zhōng gu? w?i gu? qù zhī gu? qí 年而亦为老迈也,与天不老!乙:故今日之义务,故今日之义务,甲:少年中国者!

 甲: 美哉我少年中国,潜龙腾渊,少 年自正在则国自正在,干将发硎,有作其芒;少年独立则国独立;地履其黄;有作其芒。横有八荒,矞矞皇皇。我少 niánzhōng gu? yǔ tiān bù lǎo zhuàng zāi wǒ zhōng gu? shàonián 年 中 国,齐:美哉我少年中国,横有八荒。而我少年乃新来而与寰宇为 缘。潜龙腾渊,将来方长。横有八荒。其道大光;少年独立则国独立,少年智则国智。